Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. • Website

  Deze website is eigendom van

  De Lochting vzw

  Oude stadenstraat 15

  8800 Roeselare

  Tel. 051 20 28 85

  E-mail: info@delochting.be

   

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 • Algemene verkoopvoorwaarden

  1. Alle producten zijn van biologische teelt, ref. BE-BIO-021. Alle facturen zijn groot contant betaalbaar te Roeselare, zonder korting tenzij op de factuur zelf vermeld.

  2. Alle klachten met betrekking tot de levering of de facturatie moeten geformuleerd worden binnen de acht dagen na deontvangst van de goederen of de factuur, bij aangetekend schrijven.

  3. Bij gebreke aan betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12%per jaar, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het openstaand saldo, met een minimum van €50,00.

  4. Het aanvaarden van cheques of wisselbrieven brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan defactuurvoorwaarden.

  5. Bij levering van materialen of goederen blijft de verkoper eigenaar tot de volledige prijs ervan is betaald.

  6. Voor betwistingen zijn uitsluitend het Vredegerecht van Roeselare en de rechtbanken van het arrondissement Kortrijkbevoegd.

  7. Alle producten zijn van Belgische oorsprong tenzij anders vermeld op productniveau.

 • Actuele informatie

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Vzw De Lochting streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt en zo actueel mogelijk te houden en u met de meest recente informatie te verzorgen. Helaas kunnen wij dit niet altijd 100% garanderen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw De Lochting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vzw De Lochting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Vzw De Lochting behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of zelfs te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. 
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons altijd via e-mail contacteren op: info@delochting.be

 • Toegankelijkheid

  Vzw De Lochting probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.Vzw De Lochting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 • Copyright & intellectuele eigendom

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten resp. auteursrechten en behoren toe aan vzw De Lochting. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten etc.) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw De Lochting.
 • Privacy

  Bescherming van persoonsgegevens.

  Vzw De Lochting hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

  De persoonsgegevens die je via www.delochting.be verstrekt, worden verwerkt door Vzw De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare. Vzw De Lochting is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

  Doeleinde van de verwerking.

  We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. contact aanvraag via een digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

  Aard van de verwerkte gegevens.

  Vraag je via ons online contactformulier informatie aan, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente),e-mail en telefoon

  Ben je een sollicitant, dan verwerken we volgende persoonsgegevens:  naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente) en cv.

  Bewaartermijn van de gegevens.

  De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

  Doorgifte aan derden.

  Persoonsgegevens verkregen via www.delochting.be worden niet doorgegeven aan derden.

  Om jouw gegevens te verwerken maakt Vzw De Lochting gebruikt van de diensten van website bouwer Plenso. Plenso treedt op als verwerker en verwerkt jouw gegevens enkel volgens de schriftelijke instructies van Vzw De Lochting zoals overeengekomen in een verwerkingsovereenkomst.

  Beveiliging van de gegevens.

  Vzw De Lochting neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

  Jouw rechten als betrokkene.

   

  Je kan ook foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen. Hiervoor neem je best contact op met Vzw De Lochting via privacy@lochting.be.

  Je kan jouw gegevens laten verwijderen door contact op te nemen met privacy@lochting.be. Besef dan wel dat je hierdoor geen beroep meer kan doen op de hierboven vermelde dienstverlening van Vzw De Lochting.

  Vragen of klachten?

  Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@lochting.be

  Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via commission@privacycommission.be.

 • Verantwoordelijkheid

  Vzw De Lochting weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Vzw De Lochting verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 • Gebruik op eigen risico

  U gebruikt deze website op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar websites van derden. Vzw De Lochting kan geen controle op deze sites uitoefenen en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de verstrekte informatie en het up-to-date-zijn van deze websites. Het opnemen van deze links betekent niet dat vzw De Lochting akkoord gaat met de inhoud van deze websites en vzw De Lochting vertegenwoordigd onder geen beding deze derde partij. 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur