Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities. • Website

  Deze website is eigendom van

  De Lochting vzw

  Oude stadenstraat 15

  8800 Roeselare

  Tel. 051 20 28 85

  E-mail: info@delochting.be

   

  Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden en engageert u zich ertoe om deze na te leven.

 • Algemene verkoopvoorwaarden

  Artikel 1: Algemene bepalingen


  De e-commerce website van De Lochting een vzw met maatschappelijke zetel te Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare BTW BE 0460.219.666, RPR Kortrijk, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

   
  Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel vanDe Lochting houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Lochting aanvaard zijn.


  Artikel 2: Prijs


  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

  Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

  Artikel 3: Aanbod


  Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Lochting niet. De Lochting is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Lochting is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Lochting. De Lochting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


  Artikel 4: Online aankopen

  Surf naar Biobello.be.

  Bestelprocedure

  Selecteer de gewenste goederen in de gewenste hoeveelheid

  Ga naar winkelwagen, controleer uw bestelling en klik op volgende stap

  Log in of maak een account aan (bij eerste bezoek)

  Controleer je persoonlijke gegevens en selecteer een afhaalpunt en afhaaldag

  Klik op bestelling plaatsen & betalen.

  Betalingsprocedure

  Klik op de gewenste betaalmethode

  De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig):

  • via domiciliëring
  • via bankkaart
  • bankapp
  • payconique
    

  De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door De Lochting.


  De Lochting is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

  Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

  Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in het door de klant gekozen afhaalpunt.

  De levering gebeurt door medewerkers van De Lochting op het door de klant gekozen afhaalmoment.

  Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan De Lochting.

  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lochting was geboden.

  Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

  De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Lochting.

  De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Lochting te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

  Artikel 9: Klantendienst


  De klantendienst van De Lochting is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 20 28 85, via e-mail op info@biobello.be of per post op het volgende adres vzw De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

  Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


  Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Lochting beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

  Artikel 11: Privacy

  De verantwoordelijke voor de verwerking, De Lochting respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

  De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling en het informeren over onze dienstverlening.

  U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare of via info@biobello.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

  In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare of via info@biobello.be.

  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


  De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Lochting heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

   
  De Lochting houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

  Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 051 20 28 85.

  Artikel 12: Gebruik van cookies

  Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

  De website van De Lochting hanteert ‘First party cookies’

  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

  U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

  Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


  Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Het nalaten op gelijk welk moment door De Lochting om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

  Artikel 14: Wijziging voorwaarden


  Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Lochting. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


  De Lochting kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


  Artikel 15: Bewijs


  De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
   

  Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


  Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

 • Actuele informatie

  De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Vzw De Lochting streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt en zo actueel mogelijk te houden en u met de meest recente informatie te verzorgen. Helaas kunnen wij dit niet altijd 100% garanderen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal vzw De Lochting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Vzw De Lochting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Vzw De Lochting behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, aan te passen, te verwijderen of zelfs te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. 
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons altijd via e-mail contacteren op: info@delochting.be

 • Toegankelijkheid

  Vzw De Lochting probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.Vzw De Lochting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 • Copyright & intellectuele eigendom

  De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, foto's, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten resp. auteursrechten en behoren toe aan vzw De Lochting. U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten etc.) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vzw De Lochting.
 • Privacy

  Bescherming van persoonsgegevens.

  Vzw De Lochting hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

  De persoonsgegevens die je via www.delochting.be verstrekt, worden verwerkt door Vzw De Lochting, Oude Stadenstraat 15, 8800 Roeselare. Vzw De Lochting is de verantwoordelijke voor de verwerking. Jouw gegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

  Doeleinde van de verwerking.

  We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienstverlening te kunnen aanbieden, nl. contact aanvraag via een digitaal platform. Alle verwerkingen gebeuren enkel en alleen met het oog op het verzekeren van deze dienstverlening.

  Aard van de verwerkte gegevens.

  Vraag je via ons online contactformulier informatie aan, dan verwerken we volgende persoonsgegevens: naam, voornaam, adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente),e-mail en telefoon

  Ben je een sollicitant, dan verwerken we volgende persoonsgegevens:  naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en adresgegevens (straat, huisnummer, postcode en gemeente) en cv.

  Bewaartermijn van de gegevens.

  De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de hierboven vermelde dienstverlening te kunnen aanbieden.

  Doorgifte aan derden.

  Persoonsgegevens verkregen via www.delochting.be worden niet doorgegeven aan derden.

  Om jouw gegevens te verwerken maakt Vzw De Lochting gebruikt van de diensten van website bouwer Plenso. Plenso treedt op als verwerker en verwerkt jouw gegevens enkel volgens de schriftelijke instructies van Vzw De Lochting zoals overeengekomen in een verwerkingsovereenkomst.

  Beveiliging van de gegevens.

  Vzw De Lochting neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers.

  Jouw rechten als betrokkene.

   

  Je kan ook foutieve gegevens laten wijzigen of onvolledige laten aanvullen. Hiervoor neem je best contact op met Vzw De Lochting via privacy@lochting.be.

  Je kan jouw gegevens laten verwijderen door contact op te nemen met privacy@lochting.be. Besef dan wel dat je hierdoor geen beroep meer kan doen op de hierboven vermelde dienstverlening van Vzw De Lochting.

  Vragen of klachten?

  Heb je een vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stel deze dan via privacy@lochting.be

  Denk je dat jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt worden, dan je ook terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel, tel. 02 274 48 00 of via commission@privacycommission.be.

 • Verantwoordelijkheid

  Vzw De Lochting weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Vzw De Lochting verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

 • Gebruik op eigen risico

  U gebruikt deze website op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar websites van derden. Vzw De Lochting kan geen controle op deze sites uitoefenen en is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, de verstrekte informatie en het up-to-date-zijn van deze websites. Het opnemen van deze links betekent niet dat vzw De Lochting akkoord gaat met de inhoud van deze websites en vzw De Lochting vertegenwoordigd onder geen beding deze derde partij. 

 • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

  Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur