Bakgrond

In Brexit-tijden brengt de zoektocht naar een nieuw woord voor background ons bij bakgrond.

In welke grond is de Lochting kunnen ontkiemen?

Er werd gezaaid in een bakje, een beschermde omgeving tot de tijd rijp was om voor de volle grond te gaan. Dat er nog steeds en ook in de toekomst behoefte blijft aan een beschermde omgeving met perspectief op volle grond, dat lees je ook in ons bakgrondverhaal.Uit Vlaamse grond ontsproten

't was nodig

Vanuit de vzw Beschut Wonen Regio Izegem werd vastgesteld dat mensen met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek zich steeds minder kunnen handhaven noch in een reguliere, noch in een beschutte werkomgeving. Eind 1992 nam de vzw Beschut Wonen Regio Izegem, samen met een aantal partners (Paters Capucijnen Izegem, Stadsbestuur Izegem, Domein De Harp, Velt Izegem, Samenlevingsopbouw Roeselare-Tielt, WonenWerken Izegem, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Izegem) het initiatief om de Lochting op te starten. Het werkterrein van de Lochting werd ingeplant op het domein van de Paters Capucijnen te Izegem.

Vanuit de dwingende noodzaak om het project overlevingskansen te bieden en omwille van strategische, organisatorisch-structurele, inhoudelijke en financiële redenen besloot men in het najaar 1996 dat het wenselijk was dat de Lochting een eigen dynamiek zou ontwikkelen. 

Rond ditzelfde tijdstip gaf het Stadsbestuur van Roeselare te kennen een project voor sociale tewerkstelling te willen realiseren op de hoeve Dedrie te Roeselare. Om een stabiele uitbouw van dit nieuwe project te realiseren werd een samenwerkingsverband opgezet met een aantal partners.                                                                                     Deze organisaties hadden, elk met hun eigen “specialisatie”, heel wat ervaring en knowhow in huis, nl. bedrijfseconomische aspecten, technische aspecten met betrekking tot bio tuinbouw, dossiervorming, subsidiekanalen, vertrouwdheid in het werken met de doelgroep, relatie met STC en VDAB ... . Dit had een totale herstructurering als gevolg.

Na voorafgaande besprekingen tussen de Lochting en het Stadsbestuur op 4.2.1997 en 19.2.1997 werd een nieuwe vzw-structuur opgericht, nl. Lochting-Dedrie, waarbij privé en overheid samen één ploeg vormden.

In 2009 werden de statuten aangepast met o.a. wijziging van de naam van de VZW van “VZW Lochting-Dedrie” in “De Lochting VZW”. 

Uit overtuiging

Personen die omwille van persoons- en/of maatschappij-gebonden redenen niet meer kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of het beschermde tewerkstellingscircuit worden bedreigd met sociale uitsluiting. Arbeid structureert niet alleen de dag maar organiseert ook het verloop van de dag van diegene waarmee men samenleeft. De frequentie waarmee men sociale contacten legt en onderhoudt worden in belangrijke mate bepaald door arbeid. Daarbij komt nog dat werklozen minder sociale contacten leggen omdat ze zich vanuit hun werkloosheidssituatie minderwaardig voelen vanwege het stigma dat men op ze drukt.

Arbeid geeft bovendien zin aan het bestaan. Werken geeft de mensen het gevoel dat ze bijdragen tot de ontwikkeling van onze maatschappij. Hoe zichtbaarder hun bijdrage in het productieproces, hoe sterker dit gevoel. Door het aanbieden van “arbeid op maat” komen we tegemoet aan een fundamentele behoefte van de mens: het streven naar zelfstandigheid en de behoefte aan menselijke waardering. Deelnemen aan de samenleving via “arbeid op maat” is grenzeloos belangrijker dan zich te laten verzorgen door de samenleving. Naast het socio-economisch gegeven, is er een belangrijke milieudoelstelling aanwezig. Biologisch en ecologisch telen en de natuur beheren staan voorop als activiteit. Het zijn basiselementen voor een goed leven.

Door harde inzet

van mensen en organisaties is De Lochting kunnen opstarten en doorgroeien. Er zijn ontelbare uren gegaan naar fondsenwerving, netwerken, vergaderen, de handen vuil maken, en slapeloze nachten vol afwegingen over de te maken keuzes.

Future proof

't blijft nodig

Arbeidsmarkt en zorgsector onder druk

Uit cijfers én beleid is het duidelijk dat de groep van mensen die geen toegang krijgen tot werk niet kleiner wordt ook al zit de conjunctuur mee. Het beleid wil zoveel mogelijk mensen activeren om een bijdrage te leveren, en doet dit met (zachte) dwang, in alle sectoren van zorg en sociale zekerheid.

Ondanks de uitspraak van VOKA topman Hans Maertens dat de bedrijven de 240.000 werkzoekenden nodig hebben, lijkt de afstand tussen de bedrijven en de mensen nog héél groot.

Mensen onder druk

Iedereen wil van betekenis zijn en erbij horen. Naast die persoonlijke drive en ook druk, komt er extra druk vanuit het beleid. Het is niet omdat er in algemene cijfers evenveel zoekenden als aanbod is op die arbeidsmarkt dat er echt perspectief is. De groep laaggeschoolde werkzoekenden blijft even groot én veel groter dan het aanbod aan laaggeschoolde jobs. De Lochting zal zijn steentje bijdragen in het nodige ondernemerschap en samenwerking met bedrijven om tot echt perspectief te komen.

De vraag naar Bio-voeding  neemt toe en wij proberen te volgen in overleg met onze klanten-afnemers en onze partners bio-boeren.

Geef ons groene ruimte die ook rust kan brengen! In stedelijk gebied is er nood aan groen voor de mens. Begraafplaatsen worden meer parkgebied, er komt meer bos, groenere bedrijfsterreinen, noem maar op. Daar zit zinvol werk in voor onze medewerkers, en we doen het bovendien ecologisch.

Uit overtuiging

Onze overtuiging is gegroeid in die 25 jaar, maar ze heeft vooral aan diepgang gewonnen.

Kantelen

Van reparatie naar waardering en van competent naar talent. De gedachte dat we via allerlei ondersteuning en begeleiding de mensen kunnen aanpassen en hun tekorten kunnen bijwerken om te voldoen aan de functieprofielen van ‘de ideale medewerker’ laten we los vanuit de overtuiging dat het werken op competenties die niet aansluiten bij het talent of anders geformuleerd ‘de natuurlijke aanleg en behoefte van de mens-medewerker’ puur tijdverlies betekent. We kiezen resoluut voor de positieve en waarderende aanpak die aansluit bij de natuurlijke aanleg van éénieder en waarbij De Lochting telkens opnieuw en wendbaar de context schept die elk talent een ‘zegen’ maakt (en geen vloek).

Co-creatie

Zowel intern als met ‘de buitenwereld’ komen we tot beter resultaat als er samenwerking opgezet wordt. Mensen hebben altijd iets in te brengen vanuit hun invalshoek, en samen ontwikkel je een grotere scheppingskracht. We investeren hier tijd in vanuit die overtuiging.

Impact Duurzaamheid en Transitie

Het spreekwoord zegt “doe wel en zie niet om” maar wij willen echt weten of we ons doel bereiken zowel op individueel niveau als op het collectieve niveau. Wat is onze bijdrage, welk effect heeft die en hoe duurzaam of blijvend is die impact? Dragen we bij tot positieve verandering , een evolutie naar een samenleving met een hart voor mens en natuur. Dit bewustzijn is noodzakelijk, anders dreigen we te vervallen in het puur operationele draaien van De lochting als organisatie, en dat was en is niet onze reden van bestaan.

Door harde inzet

Hoe schoon een gedachtengoed kan zijn, het krijgt pas vorm als mensen er werk van maken. ‘Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn’ is niet enkel een titel van een boek over de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Het is ook een waarheid voor ons. Zonder onze medewerkers, zonder onze begeleiders en omkadering  en hun enthousiasme, zouden we niets realiseren. Hun talent brengt onze  maatschappelijk bijdrage tot leven.

Dat is niet het enige. De betrokkenheid van bestuurders, de fijne samenwerking met partners allerhande, ons netwerk en de klanten geven ons de kracht om betekenisvol te ondernemen. Daar blijven we op inzetten!

Levensboom

2016
Nageslacht 2

: Oprichting AGRECON cvba met sociaal oogmerk

2015
Nageslacht 1

: Oprichting De Elzerij cvba met sociaal oogmerk

2009-heden
Groei-fase 4

: Groei in gronden - Origin'O-winkel

2003-2008
Groei-fase 3

: Uitbreiding activiteiten: groen, paketten, verpakking, biobello

1999
Groei-fase 2

: Erkenning sociale werkplaats

1998-1999
Groei-fase 1

: Bouwen in Izegem en Roeselare

22/05/1997
Aangifte

: Oprichting verschijnt in het Belgische Staatsblad

02/1997
Geboorte

: Oprichting van de VZW

Eind 1996
Inleiding

: De Lochting moet een eigen leven leiden

1993-1996
Zwangerschap

: Het werkt met veel enthousiasme, giften en vrijwillige inzet

Eind 1992
Conceptie

: Beschut Wonen regio Izegem

Ongebruikte talenten zijn als zonnewijzers in de schaduw.

Een hart voor mens en natuur